รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

0
1307

พนักงานบัญชี : 1 ตำแหน่ง (ประจำสาขาอุดรธานี)
เงินเดือน : 8,000-10,000 + ประกันสังคม
คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีด้านบัญชี
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 ปี
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชีบริษัท
– จัดทำเอกสาร การวางบิลเรียกเก็บ และดำเนินการติดตามหนี้สินลูกค้าของบริษัท
– ดำเนินการเติมเงินเข้าซิมลูกค้า และจัดระบบฐานข้อมูลการเติมเงินเข้าซิม
– ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท
จัดทำบัญชีคลังสินค้าคงเหลือ
ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในบริษัท
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน. , รูปถ่าย , วุฒิการศึกษา, ประวัติการทำงาน
และหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

——————————————————

พนักงานติดตั้งและดูแลระบบ IT ( IT Support ) : 2 ตำแหน่ง (ประจำสาขากรุงเทพและอุดรธานี)
เงินเดือน : 10,000-15,000 + ประกันสังคม

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่ายและ
ระบบฐานข้อมูล ได้อย่างชำนาญ
สามารถติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware และ software ได้เป็นอย่างดี
มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ประสานงานการติดตั้งกับลูกค้า
– ติดตั้ง/เชื่อมต่ออุปกรณ์ GPS หรือสินค้ากับระบบโปรแกรมข้อมูลการใช้งานของบริษัท
– ดำเนินการ/จัดการ เอกสารการต่อทะเบียนรถของลูกค้า
– ดำเนินการเชื่อมต่อระบบการใช้งานโปรแกรมGPSTC หรือโปรแกรมต่างๆของบริษัท
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ดำเนินการเชื่อมต่อระบบการใช้การโปรแกรมของบริษัทและ DLT (กรมการขนส่ง)
หรือหน่วยงานอื่น รวมถึงการทำข้อมูลสรุปต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน. , รูปถ่าย , วุฒิการศึกษา, ประวัติการทำงาน
และหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

——————————————————

พนักงานขาย Sale Executive : 1 ตำแหน่ง (ประจำสาขากรุงเทพ )
เงินเดือน : 12,000-18,000 + ประกันสังคม

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้
มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หาข้อมูลและรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้ากลุ่มตลาดที่น่าสนใจ ดำเนินการติดต่อนัดหมาย
นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ (สินค้าและโปรแกรม) ของบริษัทให้แก่ลูกค้า
ติดตามการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
รับแจ้งเรื่องปัญหา ทำรายงานสรุปปัญหา ประสานงานปัญหาและแก้ปัญหาเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบโปรแกรมของลูกค้า (Control room) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน. , รูปถ่าย , วุฒิการศึกษา, ประวัติการทำงาน
และหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

——————————————————

พนักงานขาย Sale officer : 2 ตำแหน่ง (ประจำสาขากรุงเทพและอุดรธานี)
เงินเดือน : 9,000-12,000 + ประกันสังคม

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้
มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หาข้อมูลและรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้ากลุ่มตลาดที่น่าสนใจ ดำเนินการติดต่อนัดหมาย
นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
บริการข้อมูลของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
ดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์(PR) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน. , รูปถ่าย , วุฒิการศึกษา, ประวัติการทำงาน
และหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

——————————————————

พนักงานช่างติดตั้ง : 1 ตำแหน่ง (ประจำสาขากรุงเทพ)
เงินเดือน : 8,000-12,000 + ประกันสังคม

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ไฟฟ้ารถยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการติดตั้ง GPS ติดตามรถ หรือมีประสบการณ์การทำงานในศูนย์บริการรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
สามารถขี่รถจักรยานยนต์ หรือขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความรับผิดชอบและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด
ประสานงานร่วมกับทีมติดตั้งระบบโปรแกรมการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปแนวทางการแก้ไขงานเมื่อพบปัญหา
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน. , รูปถ่าย , วุฒิการศึกษา, ประวัติการทำงาน
และหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ส่งใบสมัครได้ที่ บริษัท จีพีเอส แทร็กกิ้ง เซ็นเตอร์

เลขที่ 422/4 ถนน กำแพงเพชร6 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กทม 10210

E-mail Nikki@gpstc.co.th

Facebook:: GPSTC (จีพีเอสทีซี)

081-554-1881 ติดต่อ คุณนิ