Certificated

กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะให้รถบรรทุกต่างๆที่วิ่งให้บริการบนท้องถนนมีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากที่สุด ดังนั้นจึงมีมาตรการบังคับใช้ให้รถบรรทุกทุกคันที่มีการจดทะเบียนกับทางกรมขนส่งทางบก ติดตั้งระบบจีพีเอส 1 ล้านคันภายในปี 2562 จากปัจจุบันที่มีการติดตั้งแล้ว 60,000 คัน โดยหากผู้ประกอบการบรรทุกรายใดไม่ติดตั้งเครื่องจีพีเอสในระยะเวลาที่กำหนด กรมขนส่งไม่ทำการต่อทะเบียนรถดังกล่าว แต่หากมีการติดตั้งเครื่อง จีพีเอส แล้วพบว่ามีกาขับเร็วเกินกว่าอันตราย จะมีการตักเตือน หากพบการกระทำความผิดซ้ำ จะพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาตทันที

Facebook
Line
Email